Zakres prac w standardzie

1     Opracowanie i aktualizacja dokumentu Polityka Rachunkowości
2     Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z postanowieniami
       ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących akt
       prawnych, w tym:
       - Kontrola formalna i rachunkowa otrzymanych dowod
       księgowych
      - Dekretacja dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont
        i merytorycznym opisem umieszczonym w metryce dokumentu
      - Księgowanie dokumentów
3     Prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie
        wymaganych przepisami prawa rozliczeń z tytułu:
      - podatku od towarów i usług
      - podatku dochodowego od osób prawnych
      - podatku dochodowego od osób fizycznych
      - innych podatków i opłat
4     Sporządzanie wymaganych przepisami prawa deklaracji
       z tytułu:
      - podatku od towarów i usług
      - podatku dochodowego od osób prawnych
      - podatku dochodowego od osób fizycznych
      - innych podatków i opłat obciążających Zleceniodawcę
5     Sporządzanie i składanie deklaracji w zakresie ubezpieczeń
       społecznych
6     Sporządzanie i składanie sprawozdań dla GUS i NBP
 7     Roczne zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie
       rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o
       rachunkowości
8     Wykonywanie raportów i zestawień dla celów rachunkowości
       zarządczej według umówionych formatów oraz w umówionych
       zakresach
9     Wyjaśnienia bieżących problemów z zakresu rachunkowości,
       podatków, ubezpieczeń społecznych
10   Sporządzanie i wysyłanie monitów oraz not odsetkowych
       według wskazań Zarządu spółki lub innej osoby uprawnionej
11   Sporządzanie dokumentacji finansowej dla banków
12   Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, w tym
       dokumentacji dla potrzeb ubezpieczeń społecznych
13   Utrzymywanie stałego kontaktu z bankami, Zakładem
       Ubezpieczeń Społecznych, urzędami skarbowymi oraz urzędem
       statystycznym w celu zapewnienia prawidłowej obsługi
       księgowej Zleceniodawcy w zakresie wynikającym z niniejszej
       umowy
14   Przygotowanie i archiwizacja dokumentów finansowychW przypadku zagadnień skomplikowanych, FASC wystąpi za zgodą Zarządu spółki, z wnioskiem o opinie do doradcy
podatkowego, biegłego rewidenta lub Ministra Finansów.